Álbum ilustrado, cómic, libros infantiles y juveniles

  Premi de narrativa juvenil Ciutat de Picassent

  Resolució jurat Premi Picassent 2023

  El jurat del premi Picassent 2023 ha resolt que l'obra guanyadora del premi és La sole té 100K 

  Al novembre de 2023 es farà l'acte del lliurament i es farà públic el nom de l'autor o autora de l'obra guanyadora. 

  Bases de la convocatòria 2023

  Bases de la convocatòria 2023

  Les obres de narrativa juvenil que presenten hauran de ser originals i inèdites, escrites en valencià i adequades als lectors juvenils entre 12 i 16 anys, i no podran haver estat premiades
  en cap altre concurs. 

  L’extensió no serà inferior a 75 pàgines ni superior a 150 pàgines (DIN A4) i amb la tipografia
  Times New Roman 12, interlineat 1,5. En la portada, cal especificar la llegenda: “Opta al premi de narrativa juvenil Ciutat de Picassent 2023”.

  Els originals es presentaran de manera telemàtica. Amb
  aquesta finalitat, l’Ajuntament de Picassent ha creat un tràmit
  específic al qual es pot accedir a través de la Seu Electrònica,
  apartat Tràmits.

  ACCEDIR AL TRÀMIT DE PRESENTACIÓ

  Per a la presentació és necessari comptar amb certificat digital.
  Si el sol·licitant no disposa de firma electrònica, la sol∙licitud podrà presentar-la, en el seu nom, una altra persona; en aquest cas, caldrà signar el document de poder de representació
  habilitant al mateix tràmit i adjuntar còpia del DNI.
  4. Totes les obres es presentaran en suport digital mitjançant pseudònim, i seran nul·les totes les que porten dades identificatives de l’autoria de l’escrit. La sol·licitud de participació
  ha d’anar acompanyada de la documentació següent: 

  a) S’adjuntaran dos arxius en format pdf:
  1. Un pdf que portarà per nom el títol de l’obra presentada i que contindrà el relat o treball que es presenta
  a concurs, signat amb pseudònim.
  2. Un altre arxiu anomenat PLICA + TÍTOL DEL RELAT, que contindrà: títol del relat, nom i cognoms, pseudònim, domicili complet, telèfon i adreça de correu
  electrònic.
  b) Declaració signada de no haver compromés amb anterioritat els drets de publicació de l’obra presentada.

  En el cas que faltara cap dels requisits esmentats, l’obra no
  serà premiada.

  Si entre la finalització del termini de presentació i la concessió del premi, alguna de les persones autores concurrents obtinguera un altre premi en un altre certamen literari amb
  la mateixa obra que presenta al premi Ciutat de Picassent, hauria de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, a fi que el jurat no la tinga en consideració en la decisió del corresponent premi. En cas de no comunicar-ho i de ser-li concedit el
  premi, li serà retirat.

  El termini de presentació de les obres acabarà el 25 de juny de 2023 a les 24 h. Finalitzat el termini de presentació de les obres es publicarà un llistat provisional al web de l’Ajuntament de Picassent amb els títols rebuts.

  El premi, que en cap cas és considerat com a avançament dels drets d’autor, té una dotació econòmica de 6.000 €, sobre els quals s’aplicaran els impostos i les retencions corresponents previstes en la normativa vigent.

  El títol de l’obra guanyadora es farà públic al voltant del mes de juliol al web de l’Ajuntament de Picassent.

  Els premis es lliuraran en lloc i data que s’anunciarà oportunament 

  CONSULTA LES BASES COMPLETES DE 2023